انتخاب وب سایت:
  • حسابداری حوزه دانشجویی


 
       مسئول اداره حسابداری : آقای حمید رضا طاهرزاده

تلفن :  55912261 31 98شرح وظایف مسئول اداره حسابداری :

- بررسی و تایید کلاسه فاکتور ها دریافتی از کارپرداز بعد از رسیدگی و ارسال جهت تایید معاون و ثبت دبیرخانه
- نظارت بر تنظیم حسابهای سیستم حسابداری عامل مالی معاونت فرهنگی
- نظارت برتنظیم حسابهای سیستم حسابداری عامل مالی معاونت دانشجویی
- نظارت بر پرداخت تنخواه به کارپردازان حوزه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و دفتر مشاوره و تربیت بدنی و ........
- کنترل نهایی اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپردازان
- نظارت ماهیانه حساب های عامل مالی
-  تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حساب و انتقال مانده حسابها به سال بعد  
- تایید نهایی اسنادحسابداری حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
- پیگیری و پاسخگویی به مراجعات کارشناسان فرهنگی و مدیران و دانشجویان طرف های حساب عامل مالی معاونت فرهنگی
- تهیه و تنظیم کلیه قرارداد هایی که در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی منعقد می گردد و تسویه حساب با طرف های قرارداد
- توزیع بن کارت کتاب دانشجویان

تهیه و انعکاس فعالیتها و مشکلات به مدیریت متبوع 
: مسئول رسیدگی به اسناد


تلفن  داخلی : 2261
شرح وظایف مسئول رسیدگی به اسناد :
- رسیدگی و کنترل اسناد هزینه (فاکتور ، مجوز خرید ،قبض انبار و...)حوزه های معاونت فرهنگی ،معاونت دانشجویی  در چهارچوب ضوابط ذیربط
- رسیدگی به اسناد حسابداری معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی
- بررسی و کنترل صورتحسابهای ماهیانه کلیه حسابها در چهارچوب قوانین و مقررات مالی
- نظارت و همکاری با کارپردازان حوزه های دانشجویی ، فرهنگی و مرکز مشاوره و تربت بدنی نسبت به رفع ایراد و نواقص اسناد
- بررسی و کنترل و رسیدگی اسناد هزینه مربوط به حق الزحمه قراردادها و انطباق با قوانین و مقررات مالی
- ایجاد کد ، ثبت و رسیدگی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (تنظیم حساب و کدینگ سیستم حسابداری)
- رسیدگی به اجاره خوابگاه های دانشجویان جهت صندوق رفاه
- رسیدگی به حساب تنخواه گردان ودایع حوزه معاونت دانشجویی
- رسیدگی به فروش فاکتورهای تغذیه حوزه معاونت دانشجویی
- رسیدگی ، اصلاح و بررسی اعلام میزان بدهی دانشجویانی که به هر دلیل از ادامه تحصیل منصرف و یا اخراج میشوند.
- رسیدگی ، اصلاح و بررسی بدهی معوق دانشجویان (وام ازدواج ، شاهد ، قرض الحسنه ، اجاره خوابگاه و....) و بستن پرتال دانشجویان به منظور وصول 
- تهیه و انعکاس فعالیتها و مشکلات به مدیریت متبوع .

تعداد بازديد از اين صفحه : 4951