انتخاب وب سایت:
  • مدیریت تربیت بدنی
سرپرست تربیت بدنی :  آقای محمد رمضانی علوی

تلفن : 3155513012  98

   3155612561  98سایر پرسنل مدیریت تربیت بدنی
نــام نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم  
 علـی  زارع دوست  کارشناس استخر 2563  55912562 شرح وظایف 
جواد  رضازاده  مسئول دفتر  2563  55912563 شرح وظایف
 مریم  صالحی  کارشناس  2564  55912564 شرح وظایف
 فاطمه  کاردان  کارشناس  2564  55912564 شرح وظایف

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1848