انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   حمیدرضا   رضایی   031-55912260      دفتر معاونت دانشجویی   مسئول دفتر معاونت دانشجویی 
 2   احمد   فرزاد   031-55912262      دفتر مدیریت دانشجویی   مسئول دفتر مدیریت دانشجویی 
 3   حسین   حسنی   031-55912055      خوابگاه برادران   مسئول امور خوابگاه برادران 
 4   جمیله   جلالی   031-55912922      ساختمان مدیریت دانشجویی   معاون مدیر دانشجویی 
 5   سید حسین   حسینی   031-55912090      ساختمان مرکز مشاوره دانشجویی   مسئول مرکز مشاوره دانشجویی 
 6   علیرضا   ملاقنبری   031-55912093      ساختمان مرکز مشاوره دانشجویی   کارشناس مشاوره دانشجویی 
 7   اعظم السادات   نقیبی   031-55912091      ساختمان مرکز مشاوره دانشجویی   مسئول امور اداری و پذیرش مرکز مشاوره 
 8   محمد   رمضانی علوی   031-55912560      مدیریت تربیت بدنی    
 9   علی   زارع دوست   031-55912562      اداره تربیت بدنی   کارشناس استخر 
 10   جواد   رضازاده   031-55912563      اداره تربیت بدنی   مسئول دفتر اداره تربیت یدنی 
 11   مریم   صالحی   031-55912564      اداره تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی 
 12   فاطمه   کاردان   031-55912564      اداره تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی 
 13   محمد   مزدیان فر   031-55912924      اداره رفاه دانشجویی   کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی 
 14   حسن   سربند   031-55912261      خانه فرهنگ - حسابداری امور دانشجویی   مسئول رسیدگی اسناد 
 15   حمیدرضا   طاهرزاده   031-55912261          
 16   فاطمه   سلمانی   031-55912626         مسول خوابگاه خواهران 
 17   سمیه سادات   ناصری منش   031-55912544         مسئل تغذیه 
 18   مهدی   افشان   031-55912923      اداره رفاه دانشجویی   کارشناس اداره رفاه دانشجویی 
 19   زینب سادات   میرحسینی   031-5912949