آشنایی با مدیر دانشجویی

 
                  


مدیر دانشجویی : دکتر مهرداد مرادی
مسئول دفتر :
خانم صالحی
تلفن : 55912262 31 98

نمابر : 03155912263


 
 
شرح وظایف مدیریت دانشجویی: 

-    رهبری و اداره امور خوابگاه ها، امور تغذیه و رفاه دانشجویی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها
-  تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه و حمل و نقل دانشجویی و پیشنهاد به معاونت
-
  نظارت و کنترل بر امر تغذیه دانشجویان و ایجاد برنامه و نظم مورد نیاز در موقع تغذیه صبح، ناهار و شام از طریق واحدهای ذیربط
-    پیش بینی نیروی انسانی، بودجه و سایر امکانات مورد نیاز و انعکاس آن به معاونت و سایر واحدهای ذیربط
-    ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع
- نظارت و کنترل برامور مربوط به انتشارات مرکزی دانشگاه و بوفه های دانشجویی

  
    

        
مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی : خانم صالحی
       تلفن :
55912262  31 98

 

شرح وظایف مسئول دفتر مدیریت دانشجویی:

    انجام برخی از امور مربوط به اداره رفاه، تهیه ملزومات اداری و انجام امور مربوط به تایپ و زیراکس
-     تنظیم و برقراری ارتباط تلفن ها، از داخل و خارج سازمان با مدیریت
-    تهیه فرم های مربوط به امور حوزه و زیراکس جهت استفاده به موقع با نظر مسئول مربوطه
-     پاسخگویی به ارباب رجوع
-   انجام کلیه امور مربوط به فاکس
-   ارجاع نامه های مدیریت به واحدهای ذیربط با نظر مدیر مربوطه
-
یگانی نامه هایی که به تشخیص مدیریت باید بایگانی شود بصورت مجزا که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود. 
 


 


 

واحد های تحت سرپرستی مدیریت امور دانشجویی