آشنایی با مدیر دانشجویی

 
                  


مدیر دانشجویی : آقای جواد دقیق
مسئول دفتر : آقای احمد فرزاد
تلفن : 55912262 31 98

نمابر : 03155912263


 

 
 
شرح وظایف مدیریت دانشجویی: 
-    رهبری و اداره امور خوابگاه ها، امور تغذیه و رفاه دانشجویی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها
-  تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه و حمل و نقل دانشجویی و پیشنهاد به معاونت
-
  نظارت و کنترل بر امر تغذیه دانشجویان و ایجاد برنامه و نظم مورد نیاز در موقع تغذیه صبح، ناهار و شام از طریق واحدهای ذیربط
-    پیش بینی نیروی انسانی، بودجه و سایر امکانات مورد نیاز و انعکاس آن به معاونت و سایر واحدهای ذیربط
-    ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع
- نظارت و کنترل برامور مربوط به انتشارات مرکزی دانشگاه و بوفه های دانشجویی

 

 

                        مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی : آقای احمد فرزاد
                              تلفن :
55912262  31 98

 

 

 


 

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر مدیریت دانشجویی  :
    انجام برخی از امور مربوط به اداره رفاه، تهیه ملزومات اداری و انجام امور مربوط به تایپ و زیراکس
-     تنظیم و برقراری ارتباط تلفن ها، از داخل و خارج سازمان با مدیریت
-    تهیه فرم های مربوط به امور حوزه و زیراکس جهت استفاده به موقع با نظر مسئول مربوطه
-     پاسخگویی به ارباب رجوع
-   انجام کلیه امور مربوط به فاکس
-   ارجاع نامه های مدیریت به واحدهای ذیربط با نظر مدیر مربوطه
-
یگانی نامه هایی که به تشخیص مدیریت باید بایگانی شود بصورت مجزا که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود. 
  

واحد های تحت سرپرستی مدیریت امور دانشجویی