کمیسیون بررسی موارد خاص
   سامانه شورای بررسی موارد خاص با هدف تسریع در پاسخگویی به درخواست ارباب رجوع، تسهیل در گزارشگیری و دراختیار داشتن عملکرد شوراهای بررسی موارد خاص دانشگاهها و استانها توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم   راه اندازی گردید . این سامانه زیر مجموعه مدیر کل امور دانشجویان داخل  میباشد.

دانشجویان از طریق آدرس آی پی http://91,99,101,134  و یا لینک http://www.msrt.ir/sites/ddstu  با ورود به سامانه خدمات آموزشی اطلاعات خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نموده و هزینه رسیدگی را واریز نماید. در مرحله دوم کارشناس دانشگاه یا مؤسسه آموزشی نسبت به کنترل اطلاعات وارد شده توسط دانشجو اقدام می نماید و نهایتاً در مرحله سوم در شورای بررسی موارد خاص استان پرونده مورد رسیدگی نهایی قرار خواهد گرفت.

 
 


راهنمای  نحوه ثبت اطلاعات  دانشجویان مشمول کمیسیون موارد خاص