اداره تغذیه

 اداره تغذیه دانشگاه کاشان از زیر مجموعه های مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تامین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. از آنجایی که امر تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا بوسیله بخش خصوص انجام می شود. این اداره عهده نظارت و فرآیند تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی با هدف تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاه ها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد. بخش تغذیه تحت نظارت معاونت مدیر دانشجویی اداره می شود.

برخی از وظایف این اداره عبارت است از:
  • نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاه های تحت پوشش (برادران و خواهران)
  • نظارت بر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا
  • نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه غذا
  • کنترل بهداشتی مواد غذایی
  • صدور کارت اتوماسیون تغذیه
  • برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال و همچنین مطابق با استاندارد های جهانی