حسابداری حوزه دانشجویی 
   
    مسئول اداره حسابداری : آقای حسن سربند

تلفن :  55912261 31 98شرح وظایف مسئول اداره حسابداری :

- بررسی و تایید کلاسه فاکتور ها دریافتی از کارپرداز بعد از رسیدگی و ارسال جهت تایید معاون و ثبت دبیرخانه
- تنظیم حسابهای سیستم حسابداری عامل مالی معاونت دانشجویی
- ثبت و صدور اسناد حسابداری عامل مالی دانشجویی
- پرداخت تنخواه به کارپردازان حوزه معاونت دانشجویی
- کنترل نهایی اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپردازان
- ثبت اسناد ارسالی به امور مالی دانشگاه به منظور دریافت وجه
- ثبت وجوه دریافتی از امور مالی دانشگاه
- پیگیری اسناد هزینه ارسالی به امور مالی دانشگاه
- پیگیری حساب بانک و تهیه مغایرت بانکی از حساب عامل مالی
- کنترل ماهیانه حساب های عامل مالی
- تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حساب و انتقال مانده حسابها به سال بعد  
- تهیه تراز افتتاحیه و اختتامیه
 - تایید نهایی اسناد حسابداری حوزه معاونت دانشجویی
 - پیگیری و پاسخگویی به مراجعات طرف های حساب عامل مالی معاونت دانشجویی
 - پیگیری و پاسخگویی به مراجعات مدیران و دانشجویان طرف های حساب عامل مالی و حسابداری معاونت دانشجویی
  - تهیه و تنظیم قرارداد های استفاده از اماکن ورزشی بهره برداری موقت از اماکن ورزشی دانشگاه حق التعلیم نجات غریق سایتهای خوابگاه قراردادهای همکاری 
  - قراردادهای مشاوره سایر قراردادها
  - پیگیری و تسویه حساب با طرف های قرارداد
  - انجام تعدیلات لازم پایان سال و بستن حساب
  - تهیه و انعکاس فعالیتها و مشکلات به معاونت متبوع
  - اجرای قوانین و ابلاغ های مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن

 


مسئول رسیدگی به اسناد :  خانم زهره  باقری


تلفن  داخلی : 2267
شرح وظایف مسئول رسیدگی به اسناد :

1-رسیدگی و کنترل اسناد هزینه (فاکتور ، مجوز خرید ،قبض انبار و...)عامل مالی معاونت دانشجویی  در چهارچوب ضوابط ذیربط
2-رسیدگی به اسناد حسابداری معاونت دانشجویی
3-بررسی و کنترل صورتحسابهای ماهیانه کلیه حسابها در چهارچوب قوانین و مقررات مالی
4- همکاری با کارپرداز حوزه نسبت به رفع ایراد و نواقص اسناد
5-بررسی و کنترل و رسیدگی اسناد هزینه مربوط به حق الزحمه قراردادها و انطباق با قوانین و مقررات مالی
6-تهیه و تنظیم مغایرت بانکی حسابهای حسابداری معاونت دانشجویی
7-پیگیری و ثبت فیش های بین راهی و نیز ثبت بر اساس صورتحسابهای بانک
8-اصلاح مغایرت حسابهای دانشجویان
9-تنظیم و صدور ا سناد حسابداری معاونت دانشجویی
10-تنظیم حسابها و اصلاحات مورد نیاز در حساب
11-تسویه حساب با دانشجویانی که از طریق سامانه اتوماسیون معرفی می گردند
12-تسویه حساب و بستن شارژتغذیه دانشجویانی که جهت تسویه حساب مراجعه می کنند
13- جمع بندی و صدور سند پرداخت و واریز وجوه به حساب دانشجویان بستانکاری که جهت تسویه حساب مراجعه می نمایند
14-ایجاد کد ، ثبت و رسیدگی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (تنظیم حساب و کدینگ سیستم حسابداری)
15-رسیدگی به اجاره خوابگاه های دانشجویان جهت صندوق رفاه
16-پرداخت اجاره خوابگاه دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان بر اساس فیشهای صادره از سیستم صندوق رفاه
17-رسیدگی به حساب شارژتغذیه دانشجویان
18-رسیدگی ، اصلاح و بررسی و اعلام میزان بدهی دانشجویانی که به هر دلیل از ادامه تحصیل منصرف و یا اخراج میشوند.
19-رسیدگی ، اصلاح و بررسی بدهی معوق دانشجویان و بستن پرتال دانشجویان به منظور وصول 
20- تهیه گزارش ماهیانه ثبت واریزی دستگاههای کارت خوان خوابگاه مرکزی خواهران ، برادران ، احمدی روشن ، باباخلیل ، پردیس خواهران ، سالن تربیت بدنی ، استخر ، درمانگاه و حسابداری دانشجویی
21-اعمال حساب و ثبت وجوه واریز اینترنتی دانشجویان بابت اجاره خوابگاه و شارژکارت تغذیه
22- تهیه و انعکاس فعالیتها و مشکلات به مدیریت متبوع
23-انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد