نرخ اجاره بهای سراهای خودگردان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲